Kajian al-Ahwal al-Syakhsiyyah dengan Pendekatan Maqasid al-Syari'ah

Keywords: al-Ahwal al-Syakhsiyyah, maqasid al-syari’ah, hukum keluarga, perkawinan, wasiat wajib

Abstract

Selama ini kajian al-Ahwal asy-Syakhsiyah seringkali hanya didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diambil dari kitab-kitab fiqih saja sehingga ia dikaji dengan tanpa melihat makna filosofis di dalamnya. Makalah ini melakukan kajian terhadap al-Ahwal asy-Syakhsiyah, yang merupakan studi di bidang hukum keluarga. Kajian ini perlu dilakukan agar aspek legal reasoning (proses ijtihad) dalam istinbat hukum bidang ini bisa dilihat secara cermat. Karena itulah pendekatan tujuan hukum (maqasid asy-syari’ah) penting digunakan agar penerapan hukum Islam dapat diarahkan untuk membentuk suatu tatanan masyarakat yang didasarkan pada kebaikan dan keadilan serta bersih dari kerusakan dan ketimpangan sosial. Urgensi aspek filosofis dan sosiologis dalam kajian ini terlihat pada penggunaan analisis dampak hukum (an-nazar fi al-ma’alat) dalam upaya penggalian maqasid asy-syari’ah. Penerapan metode ini bisa dilihat dalam kasus penentuan hukum pernikahan dengan ahli kitab, persaksian dalam talak, dan wasiat wajib.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Apeldoorn, L.J. van. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.
Basyir, Ahmad Azhar. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: UII Press, 1990.
Dawud, Abu. Sunan Abi> Da>wud, Beirut: Da>r al-Fikr, 1414 H/1994 M.
Dahlan, Abdul Aziz, dkk (ed.). Ensiklopaedi Hukum Islam. Jakarta: Ichtisar Baru van Hoeve, 1997.
Al-Dawalibi, Muhammad Ma‘ruf. Al-Madkhal ila> ‘Ilm Us}u>l al-Fiqh. Ttp.: Da>r al-Kita>b al-Jadi>d, 1380 H/1965 M.
Djamil, Fathurrahman. “The Muhammadiyah and the Theory of Maqasid al-Syari’ah”, Jurnal Studia Islamika, Vol. 2, No. 1, 1996, diterbitkan oleh Periodika Islamika Malaysia.
Hadikusuma, Hilman. Hukum Waris Adat. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1993.
Harahap, M. Yahya. “Materi Kompilasi Hukum Islam”, dalam Moh. Mahfud MD et al (eds.), Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata hukum Indonesia. Yogyakarta: UII Press, 1993.
Al-Jaziri, ‘Abdurrah}ma>n. Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba‘ah. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1410 H/1990 M.
Kelib, Abdullah. “Beberapa Catatan Efektifitas Kompilasi Hukum Islam”, dalam Moh. Mahfud MD et al (eds.), Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata hukum Indonesia. Yogyakarta: UII Press, 1993.
Khallaf, ‘Abdul Wahhab. ‘Ilm Us}u>l al-Fiqh. Kairo: Da>r al-Kuwaitiyyah, 1968.
Al-Kisyka, ‘Abdurrahman. Al-Mi>ra>s\ al-Muqa>ra>n. Baghdad: Mansyu>rat Da>r al-Nadi>r li al-T{aba>’ah wa al-Nasyr, 1969.
Majah, Ibnu. Sunan Ibn Ma>jah. Mesir: ‘I al-Ba>b al-H{alibi>, t.t.
Mahfud MD, Moh., dkk. (eds.). Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata hukum Indonesia. Yogyakarta: UII Press, 1993.
Mahmood, Taher. Family Law Reform in the Muslim World. Bombay: N.V. Tripathi, 1972.
Mahmood, Taher. Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis. New Delhi: Academy of Law and Religion, 1997
Al-Qarafi. Al-Furu>q. Makkah: Mat}ba‘ah Da>r Ih}ya>’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1344 H.
Qudamah, Ibn. Al-Mugni>. Mesir: Maktabah al-Jumhuriyyah al-‘Arabiyyah, t.t.
Al-Qurtubi. Al-Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n. Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1413 H/1993 M.
Al-Razi, Fakhruddi>n. Al-Tafsi>r al-Kabi>r. Teheran: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t.
Rahman, Fazlur. Islam, terj. Ahsin Muhammad. Bandung: Pustaka, 1984.
Rida, Rasyid. Tafsi>r al-Mana>r. Beirut: Da>r al-Ma‘rifah, t.t.
Rosyada, Dede. Hukum Islam dan Pranata Sosial. Jakarta: Rajawali Pers, 1999.
Al-Sabuni, ‘Abdurrahman. Ma>da> H{urriyyah az-Zaujain fi> al-T{ala>q fi> al-Syari>’ah al-Isla>miyyah. Beirut: Da>r al-Fikr, 1968.
Al-Sabuni, ‘Abdurrahman. Rawa>‘i al-Baya>n Tafsi>r At al-Ah}ka>m min al-Qur’a>n. Beirut: ‘A Sabiq, as-Sayyid. Fiqh as-Sunnah. Beirut: Da>r al-Fikr, 1397 H/1977 M.
Al-Syatibi, Abu Ishaq. Al-Muwa>faqa>t fi> Us}u>l al-Ah}ka>m, ed. Muhammad al-Khudar Hussain at-Tulisi. Beirut: Da>r ar-Rasyadah al-Hadi>s\ah, t.t.
Al-Syatibi, Abu Ishaq. Al-Muwa>faqa>t fi> Us}u>l al-Syari>’ah, diedit dan dikomentari oleh Muh}ammad Abdulla>h Darra>z. Beirut: Da>r al-Ma‘arifah, t.t.
Al-Syirbasi, Muhammad. Yas’alu>naka fi> al-Di>n wa al-H}a>yah. Beirut: Dar al-Jail, 1980.
Zahrah, Muhammad Abu. Al-Ah}wa>l al-Syakhs}iyyah. Kairo: Da>r al-Fikr al-‘Arabi, 1369 H.
Zaid, Nasr Hamid Abu. Dekonstruksi Gender: Kritik Wacana Perempuan dalam Islam, terj. Muhammad Nur Ichwan. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga & SAMHA, 1999.
Al-Zuhaili, Wahbah. Us}u>l al-Fiqh al-Isla>mi>. Damaskus: Da>r al-Fikr, 1987.
Zuhdi, Masjfuk. Masail Fiqhiyah. Jakarta: Haji Masagung, 1994.
Published
2014-12-12
How to Cite
Maula, B. (2014). Kajian al-Ahwal al-Syakhsiyyah dengan Pendekatan Maqasid al-Syari’ah. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 8(2), 233-246. https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v8i2.410
Section
Articles
Share |