LIMA PRINSIP ISTINBAT KONTEMPORER SEBAGAI KONKLUSI PEMBAHARUAN DALAM TEORI PENETAPAN HUKUM ISLAM

  • Abbas Arfan Fakultas Syari’ah UIN Maliki Malang
Keywords: pembaharuan, istinbat, usul fikih, hukum Islam, prinsip hukum

Abstract

Hukum Islam yang dalam penetapannya tidak dapat terlepas dari dalil-dalil al-Qur’an dan Sunnah yang bersifat terbatas, sedangkan kehidupan masyarakat terus berkembang dan dinamis. Oleh karena itu, pembaharuan dalam teori penetapan hukum Islam melalui pintu ijtihad dipandang menjadi penting untuk memecahkan berbagai problem mayarakat. Sejak abad I sampai VII H perkembangan metodologis ilmu usul fikih telah melahirkan lima aliran, yaitu: al-Syafi’iyyah, al-Hanafiyyah, al-Jam’i (gabungan antara keduanya), Takhrij al-Furu’ ‘ala al-Usul  dan al-Syatibiyyah (al-Maqasidiyyah). Diilhami oleh metode Syatibi inilah geliat pembaharuan metode istinbat dalam ilmu usul fikih mulai berkembang, sehingga muncul beberapa pemikir muslim kontemporer seperti Fazlur Rahman, Mohammed Arkoun, Hasan Hanafi, Muhammad Syahrur, ‘Abdullah Ahmad al-Na’im, Riffat Hassan, dan lain-lain. Mereka semua menyorot secara tajam paradigma keilmuan Islamic studies, khususnya paradigma keilmuan usul fikih dan merekapun menyerukan pembaharuan (reformasi) dalam teori penetapan hukum Islam. Ada titik temu dari beberapa ide-ide pembaharuan dalam teori penetapan hukum Islam, yaitu lima prinsip istinbat sebagai berikut: Fiqh al-Maqasid atau al-Maslahah (prinsip maslahat); Fiqh al-Taghayyur  atau al-Tajdid (prinsip pembaharuan); Fiqh al-Taysir (prinsip kemudahan); Fiqh al-Awlawiyyat (prinsip prioritas), dan Fiqh al-Waqi‘ (prinsip realitas).

References

Abdullah, M. Amin. “Al-Ta’wi>l al-‘Ilmi>: Ke Arah Perubahan Paradigma Penafsiran Kitab Suci” dalam Jurnal al-Jami’ah, No. 39, Juli-Desember, 2001.
______. “Kata Pengantar” untuk terjemahan buku Richard C. Martin, Pendekatan Kajian Islam dalam Studi Agama. Surakarta: Muhammadiyyah University Press, 2001.
______. Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
______. “Desain Pengembangan Akademik IAIN Menuju UIN: Dari Pendekatan Dikotomis-Atomistik ke Integratif-Interkonektif” dalam Fahruddin Faiz (ed.). Islamic Studies dalam Paradigma Integrasi-Interkoneksi: Sebuah Antologi. Yogyakarta: Penerbit SUKA Press, 2007.
Arfan, Abbas. Geneologi Pluralitas Mazhab Dalam Hukum Islam. Malang: UIN Malang Press, 2008.
______. “Maqa>s}id al-Syari>’ah Sebagai Hukum Islam: Analisis Terhadap Pemkiran Jasser Auda” dalam al-Mana>hij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. VII, No. 2, Juli 2013.
______. Dekontruksi Metodologis Hukum Islam Dari Peradaban Epistemologi Nalar Baya>ni> Menuju Nalar Burha>ni>: Harapan dan Tantangan dalam Proceeding International Conference on Future of Islamic Civilization in Southeast Asia: Challenge and Opportunity, STAIN Jember, October 2013.
______. “Menyongsong World Class University: Dengan Pendekatan Integrasi-Interkoneksi atau Islamisasi Ilmu Pengetahuan?” dalam Penguatan Kelembagaan Menuju Destinasi Utama Pendidikan Islam Global Menyongsong World Class University. Malang: UIN Malang Press, 2014.
Auda, Jasser. Maqa>s}idal-Shariah as Philoshopy of Islamic Law a Systems Approach. London-UK: The International Institut of Islamic Thought (IIIT), 2007.
______.“Maqa>s}id al-Ah}ka>m al-Syar’iyyah wa ‘Ilaluha”, makalah dalam www.jasserauda.net.
______. “Madkhal Maqa>s}idi> li al-Ijtiha>d”, makalah dalam www.jasserauda.net.
Al-Burnu>, M. Shidqi> ibn Ah}mad. al-Waji>z fi Id}a>h Qawa>’id al-Fiqh al-Kulliyyah. Baerut-Libanon: al-Risalah, 1404 H./ 1983 M.
Darusmanwiati, Aep Saepulloh. “Imam Sya>t}ibi>; Bapak Maqa>s}id Syari’ah Pertama”, http://islamlib.com
Al-Ja>biri>, Muh}ammad ‘A Jazuni. Legislasi Hukum Islam. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
Mubarak, Jaih. Modifikasi Hukum Islam: Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid, Rajawali Press, Jakarta, 2002.

Al-Qarni>, Mu>sa> ibn Muh}ammad ibn Yah{ya>. Murtaqa> al-Wus}u>l ila> Ta>ri>kh ‘Ilm al-Us}u>l. Madinah-KSA: al-Ja>mi’ah al-Isla>miyyah, 1414 H.
Al-Qard}awi>, Yu>suf. Fi Fiqh al-Awlawiyya>t : Dira>sah Jadi>dah fi D}aw al-Qur’a>n wa al-Sunnah. Cairo-Mesir: Maktabah Al-Wahbah, 1415 H./ 1995 M.
______. Fikih Taysir, terj. Zuhairi Misrawi. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
Syah}ru>r, Muh}ammad. Metodologi Fiqih Islam Kontemporer>, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin Yogyakarta, elSAQ Press, 2004.
Syaukani, Imam. “Rekonstruksi Hukum Publik Islam, ulasan buku; Toward an Islamic Reformation Civil Liberties, HumanRights, and International Law, karya ‘Abdullah Ahmed al-Na’im”, dalam Jurnal Jendela, No. 1, tahun I, September 1995.
Al-‘Umari>, Nadiah Syari>f. Al-Ijtiha>d fi al-Isla>m: Us{u>luh, Ahka>muh, A>fa>quh. Baerut-Libanon: al-Risa>lah Muassasah, 1401 H./1981 M.
Al-‘Umar, Na>s}ir Sulayma>n. Fiqh al-Wa>qi’. Cairo-Mesir: Da>r al-S{afwah, 1412 H.
Usman, Iskandar. Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam. Jakarta: Rajawali Press, 1994.
Yamani>, Ahmad Zaki. Syari’at Islam Yang kekal dan Persoalan Masa Kini, terj. K.M.S. Agustjik. Jakarta: Yayasan Bhineka Tunggal Ika, 1978.
Zaidan, Abdul Karim. Al-Waji>z: 100 Kaidah Fiqh dalam Kehidupan Sehari-Hari. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.
Al-Zuhayli>, Wahbah. Konsep Darurat dalam Hukum Islam, terj. Said Agil al-Munawwar dan M. Hadri Hasan. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1417 H./ 1997 M.
How to Cite
Arfan, A. (1). LIMA PRINSIP ISTINBAT KONTEMPORER SEBAGAI KONKLUSI PEMBAHARUAN DALAM TEORI PENETAPAN HUKUM ISLAM. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 9(2), 223-236. https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v9i2.492