ORIENTASI FIKIH AL-TIRMIZI

  • Hengky Ferdiansyah International Institute for Hadith Sciences Darus-Sunnah
Keywords: fikih, khabar, insya‘, pendapat ulama, tarjih

Abstract

Selama ini, al-Tirmizi lebih dikenal sebagai ahli hadis ketimbang ahli fikih, padahal, sumbangan al-Tirmizi terhadap fikih sangatlah besar. Di samping itu, al-Tirmizi terbilang ulama yang berhasil mengkomparasikan kajian hadis dan fikih dalam kitabnya al-Jami‘ atau yang lebih dikenal dengan Sunan al-Tirmizi. Sesungguhnya, tulisan ini hendak menyoal lebih lanjut orientasi (kecendrungan) fikih al-Tirmizi, serta menjelaskan metode al-Tirmizi dalam merespon pluralitas pendapat ulama dalam masalah fikih. Tulisan ini berkesimpulan bahwa al-Tirmizi memiliki kecendrungan (orientasi) fikih dalam menulis kitab hadis al-Jami’ al-Tirmizi. Kecendrungan ini tentu tidak terlepas dari pengaruh konteks historis dan geografis al-Tirmizi hidup. Sebagaiman kitab sunan lainnya, titik fokus al-Tirmizi terhadap persoalan fikih dapat ditelisik dari pembuatan judul bab hadis.

References

‘Arabi, Ibn. ‘Aridah al-Ahwazi. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1997.
‘Itr, Muhammad. Ulumul Hadis, terj. Mujiyo dari Manhaj al-Naqd fi ‘Ulum al-Hadis. Bandung: Rosda, 2012.
‘Itr, Nuruddin. al-Imam al-Tirmizi wa al-Muwazanah bayna Jami’ih wa bayna al-Sahih}ayn. Kairo: Jami’ah al-Azhar, 1970.
Abu Ghuddah, ‘Abd al-Fattah. Fawa’id al-Mustamaddah fi ulum Mustalah al-Hadis. Beirut: Dar Imam Abi Hanifah, 2005.
Abu Zahw, Muhammad. Al-Hadis wa al-Muhaddisun. Ttp.: Maktabah al-Taufiqiyah, t.t.
Dutton, Yasin. Asal Mula Hukum Islam: al-Qur’an, Muwatta’, dan Praktik Madinah, terj. M. Maufur. Yogyakarta: Penerbit Islamika, 2003.
Fatkhi, Rifki Muhammad. “Hadis dalam Hegemoni Fiqh: Membandingkan Sahih Ibn Hibban dengan Sunan Ibn Majah,” dalam Jurnal of Qur’an and Hadith Studies, Vol. I, No. 1, (2012).
Habib, Sa’di Abu. Ensiklopedi Ijmak, terj. A. Sahal Machfudz & Mustofa Bisri. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006.
Haytu, Muhammad Hasan. Khulasah fi Usul al-Fiqh. Ttp.: Dar al-Diya`, 2005.
Al-Juwayni. Al-Burhan fi Usul al-Fiqh. Beirut: Dar Kutub al-‘Ilmiyah, 1997.
Khuzayri, al-Tahir al-Azhar. Al-Madkhal ila Jami‘ al-Imam al-Tirmizi. Kuwait: Maktabah al-Syu`un al-Fanniyah, 2007.
Mawardi, Ahmad Imam. Fiqh Minoritas: Fiqh al-Aqalliyat dan Evolusi Maqasid al-Syari’ah dari Konsep ke Pendekatan. Yogyakarta: LKiS, 2010.
Mubarakfuri, Abu al-‘Ali Muhammad ‘Abd al-Rahman ibn ‘Abd al-Rahim. Tuhfah al-Ahwazi. Kairo: Dar al-Hadis, 2001.
Al-Tahhan, Mahmud, Taisir Mustalah al-Hadis. Ttp.: Dar al-Fikri, t.t.
Al-Tirmizi, Abu ‘Isa. Sunan al-Tirmizi. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2008.
_______. Sunan al-Tirmizi. Beirut: Dar al-Fikr, 2008.
_______. Sunan al-Tirmizi. Kairo: Dar al-Hadis, t.t.
How to Cite
Ferdiansyah, H. (1). ORIENTASI FIKIH AL-TIRMIZI. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 9(1), 21-30. https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v9i1.509