PEMIKIRAN IBNU QAYYIM AL-JAWZIYYAH TENTANG PENGGUNAAN HADIS DA’IF DALAM ISTINBAT HUKUM

  • Abdul Fatah Idris IAIN Walisongo Semarang
Keywords: Ibnu Qayyim, ijtihad, hadis da’if, klasifikasi hadis da’if, pengamalan hadis da’if

Abstract

Tulisan ini mencoba untuk menganalisis tentang konsep hadis da’if dan konsep tentang pengamalan hadis da’if. Kebanyakan para ulama mengkonsepsikan hadis da’if; “setiap hadis yang tidak terpenuhi unsur-unsur yang ada dalam hadis sahih ataupun unsur-unsur dalam hadis hasan”.Sedangkan dalam konsep pengamalan hadis da’if, para ulama berbeda pendapat tentang kebolehannya. Pertama menolak pendapat tidak mengamalkan hadis da’if secara tegas. Kedua boleh mengamalkan hadis da’if jika tidak ada hadis sahih dan hasan; dan ketiga membolehkan beramal dengan hadis da’if pada persoalan-persoalan tertentu yang dibatasi dengan syarat-syarat yang tertentu pula. Sementara pandangan Ibnu Qayyim berbeda dengan ulama hadis lainnya.Konsep beliau dalam pemikiran hadis da’if sebagai dasar pengambilan dalil hukum, adalah hadis yang tidak batil dan tidak munkar serta perawinya tidak tertuduh dusta. Dan apabila tidak terdapat hadis sahih dan tidak terdapat pula qawl sahabat, boleh mengamalkan dengan hadis da’if, karena pengambilan dalil hukum dari hadis da’if lebih utama dari pada qiyas.

References

Abu al-Hasanat, Muhammad ‘Abdul Hayyi. Al-Raf’u wa al-Takmil. Hlb: Maktabah al-Marbuah al-Islamiyah, 1407.
Atiyyah, Ahmad. Al-Qamus al-Islami. Mesir: Maktabah al-Nahdah al-Misriyyah, 1963.
Al-‘Asyqalani, Abu ‘Abd Allah bin Muhammad ibn ‘Abd al-Wahid ibn Muhammad. Masyayikh Daqa`iq. Riyad: Maktabah al-Rusy, 1997.
Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. al-Jami’ al-Sahih al-Mukhtasar. Bayrut: Dar Ibn Kaśir, 1987.
Fathurrahman. Ikhtishar Mushthalahul Hadis. Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1970.
Al-Hafiż, Zainuddin ‘Abdurrahim ibn Husayn al-‘Iraqi. al-‘Aqid wa al-Idah Syarh Muqaddamah Ibnu Salah. Libanon: Dâr al-Fikr, 1970.
Ibnu Manzur, Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad ibn Mukrim. Lisân al-‘Arab. Bayrut: Dar Sadir, t.t.
Ibnu Qayyim. I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin. Bayrut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t.
Ismail, M. Syuhudi, Cara Praktis Mencari Hadis. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
________. Kaidah Kesahihan Sanad Hadis. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
Al-Jundi, ‘Abd al-Halim. Ahmad ibn Hanbal Imam Ahli al-Sunnah. Kairo, Dar al-Ma’arif, 1977.
Al-Manawi, Zayn al-Din ‘Abd al-Ra’uf . Al-Taysir bi Syarh al-Jami’ al-Saghir. Riyad: Maktabah al-Imam al-Syafi’i, 1988.
Muhammad ibn Abi Bakr. Al-Manar al-Munif fi al-Sahih wa al-Da’if. Halb: Maktabah al-Matbu’ah al-Islamiyah, 1983.
Muhammad ‘Awwamah. al-Qawl al-Badi’ fi Fadl al-Salah ‘ala al-Habib al-Syafi’i. Bayrut: Muassasah al-Rayan, 2002.
Al-Nawawi, Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf ibn Mari. Sahîh Muslim bi Syarh al-Nawawi. Mesir: Al-Misriyyah, 1924.
Rahman, Fazlur. Islam dan Modernitas Tentang Transformasi Intelektual, terj. Ahsin Muhammad. Bandung: Pustaka, 1985.
Subhi Salih.’Ulūm al-Hadiś wa Mustalahuh. Bayrut: Dar al-‘Ilmi, 1978.
Al-Turmuz|i, Abu ‘Isa Muhammad ibn ‘Isa ibn Sawrah ibn Musa ibn al-Dahhak. Sunan al-Turmuz|i. Beyrut: Dar al-Fikr, 1963.
________ . Al-‘Ilal al-Sahir li al-Turmuz|i, Bayrut: Dar Ihya’ al-Turas| al-‘Arabi, t.t.
Ya’qub, Ali Musthafa. Kritik Hadis. Jakarta, PT. Pustaka Firdaus 1995.

CD Maktabah Syamilah
How to Cite
Idris, A. (1). PEMIKIRAN IBNU QAYYIM AL-JAWZIYYAH TENTANG PENGGUNAAN HADIS DA’IF DALAM ISTINBAT HUKUM. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 7(1), 127-138. https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v7i1.582