POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA DAN MALAYSIA: SUATU KAJIAN PERBANDINGAN

  • Fatkhul Muin
Keywords: politik hukum, Indonesia, Malaysia, hukum Islam, konstitusi

Abstract

Kajian ini menganalisis sudut pandang hukum Islam sebagai bagian hukum nasional yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kondisi masyarakat yang mayoritas Islam. Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang merupakan penduduknya beragama Islam dan dianggap memiliki rumpun keturunan yang sama, tetapi pada aspek lainnya bahwa pengaruh hukum di kedua negara memiliki perbedaan, di mana Indonesia dipengaruhi oleh sistem hukum Civil Law sedangkan Malaysia dipengaruhi oleh sistem hukum Common Law. Perbedaan tersebut tentu akan mempengaruhi sistem hukum kedua negara, bahkan bukan hanya pada aspek tersebut, tetapi juga akan mempengaruhi hukum Islam di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Di Indonesia eksistensi hukum Islam dapat masuk melalui Pancasila dan Pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD NRI 1945, sedangkan di Malaysia eksistensi hukum Islam dapat masuk melalui pengakuan negara terhadap agama resmi di Malaysia yaitu agama Islam, sesuai artikel 3 ayat (1) Konstitusi Malaysia.

Author Biography

Fatkhul Muin
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

References

Assiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Azhar, Alias dan Mohammad Azam Hussain. “Perluasan Skop Undang-Undang Islam Di Malaysia: Aplikasi Dan Implikasinya”, dalam Jurnal Syariah, Jil. 20, Bil. 2, Kualalumpur: Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 2012.
Constitution of Malaysia (Pelembagaan Malaysia).
Besar, Abdulkadir. Pancasila, Refleksi Filsafati, Transformasi Idiologik, Niscaya Metoda Berfikir. Jakarta : Pustaka Azhary, 2005.
Djatnika, Rahmat, et.al. Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukannya. Bandung: Remaja Rosadakarya, 1994.
El-Muhammady, Abdul Halim. Undang-Undang Jenayah Dalam Islam dan Enakmen-Enakmen Negeri. Selangor: Wadah Niaga Sdn. Bhd, Selangor Malaysia, 2005.
Koto, Alaiddin, et.al. Sejarah Peradilan Islam. Jakarta: Rajawali Pres, 2012.
Latif, Yudi. Mata Air Keteladanan, pancasila Dalam Perbuatan. Jakarta: Mizan, 2014.
Ma’arif, Ahmad Syafi’i. Islam dan Politik, Teori Belah Bambu, Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965). Jakarta: Gema Insani Press, 1987.
Manan, Abdul. Reformasi Hukum Islam di Indonesia, Tinjauan dari Aspek Metedologis, Legalisasi, dan Yurispudensi. Jakarta: Rajawali Pres, 2007.
Malaysia, Jabatan Kemajuan Islam. Kompilasi Pandangan Hukum, Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia. Malaysia: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2015.
Ramulyo, Mohd Idris. Asas-Asas Hukum Islam, Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
Rasyid, Roihan A. Hukum Acara Peradilan Agama. Jakarta: Rajawali Pres, 1996.
Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
Rahim, Rahimin Affandi Abd., et.al. “Konsep Fiqah Malaysia Dalam Perundangan Islam: Satu Pengenalan”, Kajian Malaysia, Vol. 28, No. 2 Tahun 2010, dalam http://web.usm.my/km/28(2)2010/KM%20ART%201(1-38).pdf. diakses 07 September 2014.
Rofiq, Ahmad. Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia. Yogyakarta: Gema Media, 2011.
Yaacob, Abdul Monir. “Perlaksanaan Perundangan Islam di Malaysia: Satu Penilaian”, dalam Jurnal Fiqh, No. 6 Tahun 2009.
Published
2017-02-23
How to Cite
Muin, F. (2017). POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA DAN MALAYSIA: SUATU KAJIAN PERBANDINGAN. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 10(2), 269-280. https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v10i2.938