NILAI-NILAI KITAB TARJAMAH SABĪL AL-‘ABĪD ‘ALĀ JAWHARAH AL-TAWḤĪD PADA MASYARAKAT PESANTREN KETURUNAN JAWA DI SELANGOR

Mohd Taufik Arridzo, Bani Sudardi

Abstract


Kiai Muḥammad Ṣāliḥ bin ‘Umar Semarang ialah salah seorang ulama asal Jawa yang hidup pada zaman kolonial Belanda pada kurun ke-19 hingga awal kurun ke-20 (1820-1903). Beliau banyak menulis kitab-kitab agama menggunakan bahasa Jawa pegon. Salah satu kitabnya ialah Kitab Tarjamah Sabīl al-‘Abīd ‘alā Jawharah al-Tawḥīd. Kitab ini banyak membicarakan asas-asas tauhid ahlu Sunnah wa al-Jamaah. Sekalipun Kiai Muḥammad Ṣāliḥ bin ‘Umar Semarang tidak pernah menjejakkan kaki ke Semenanjung Tanah Melayu, tetapi kitab-kitabnya termasuk Kitab Tarjamah Sabīl al-‘Abīd ‘alā Jawharah al-Tawḥīd telah masuk dan dibaca serta dipelajari masyarakat di Semenanjung Tanah Melayu khususnya kalangan masyarakat keturunan Jawa. Kitab ini memberi pengetahuan yang memadai dan agak mendalam khususnya dalam masalah tauhid. Kitab Tarjamah Sabīl al-‘Abīd ‘alā Jawharah al-Tawḥīd dikarang dengan sasaran bacaan dan pengajian orang-orang Islam awam, khususnya di kalangan orang-orang Jawa. Oleh sebab itu, di dalam makalah ini akan membahas beberapa pengajaran yang ada dalam kitab tersebut yang memberi pengaruh kepada masyarakat keturunan Jawa di Semenanjung Tanah Melayu terhadap akidah yang benar berasaskan akidah Ahlu al-Sunnah wa al-Jamaah.

Keywords


Kitab; tauhid; kejawen; keturunan Jawa; roh leluhur

Full Text:

PDF

References


Chasanah, Annisa Uswatun. 2004. “Kombinasi Ajaran Tasawwuf, Fiqh dan Tauhid: Telaah Kitab Lathā’if Ath-Thahārat wa Asrār ash-Shalāt fī Kayfiyat ash-Shalāt al-‘Ᾱbidīn wa al-‘Ᾱrifīn Karya Kiai Shalih Darat”. Thesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.

Cresswell, John W. 2014. Penelitian Kualitatif & Desain Riset. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Geertz, Clifford. 2013. Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi Dalam Kebudayaan Jawa. Jakarta: Komunitas Bambu.

http://pustakamuhibbin.blogspot.com

Khalil, Ahmad. 2008. Islam Jawa, Sufisme dalam Etika & Tradisi Jawa. Malang: UIN-Malang Press.

M. Muchoyyar HS. 2002. “Tafsīr Faidl al-Raḥmān fī Tarjamah Tafsīr Kalām Mālik al-Dayyān Karya K.H. M. Shaleh al-Samārani: Suntingan Teks, Terjemahan dan Analisis Metodologi”. Disertasi. Yogyakarta: Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga.

Mohamed, Noriah. 2001. Jawa Di Balik Tabir. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mohd Taufik Arridzo bin Mohd Balwi. 2014. “Jalinan Hubungan Keturunan Jawa di Sabak Bernam, Selangor, Malaysia dan Orang Jawa di Pulau Jawa, Indonesia Melalui Kitab Tarjamah Sabīl al-‘Abīd ‘alā Jawharah al-Tawḥīd Karangan Kiai Haji Muḥammad Ṣāliḥ bin ‘Umar Samārānī Pada Akhir Kurun Ke-19 – Pertengahan Kurun Ke-20”. Laporan Penelitian Post-Doktoral. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Muḥammad Ṣāliḥ bin ‘Umar al-Samārānī, Al-Shaykh Ḥajj, t.t. Tarjamah Sabil al-‘Abīd ‘alā Jawharah al-Tawḥīd. Bombay:‘Alī Bahā`ī Sharfa‘alī and Company Limitêd Maṭba‘ Muḥammadī.

Muḥammad Ṣāliḥ bin ‘Umar al-Samārānī, Al-Shaykh Ḥajj. t.t. Majmū‘ al-Sharī‘ah al-Kāfiyah li al-‘Awām. Semarang: Taha Putra.

Muḥammad Ṣāliḥ bin ‘Umar al-Samārānī, Al-Shaykh Ḥajj. t.t. Minhāj al-Atqiyā` fī sharḥ Ma‘rifati al-Adzkiyā`. Bombay: ‘Alī Bahā`ī Sharfa‘alī and Company Limitêd Maṭba‘ Muḥammadī.

Munir, Ghazali. 2007. “Pemikiran Kalām Muḥammad Ṣāliḥ Darat As-Samārānī (1820-1903)”. Disertasi. Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.

Ricklefs, M. C. 2013, Mengislamkan Jawa: Sejarah Islamisasi di Jawa dan penentangnya dari 1930 sampai sekarang. Jakarta: PT Serambi Islam semesta.

Ridwan, Jan-Jun 2008. “Mistisisme Simbolik dalam Tradisi Islam Jawa”. Jurnal Ibda`. Vol. 6. Purwokerto STAIN Purwokerto. Hal: 91-109 di dalam ejournal.stainpurwokerto.ac.id/index.php/ibda/article/view/324.

Sutiyono. 2013. Poros Kebudayaan Jawa. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Suwito NS, Jan-Jun 2007, “Slametan dalam Kosmologi Jawa: Proses Akulturasi Islam dengan Budaya Jawa”. Jurnal Ibda`. Vol. 5. Purwokerto: STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto). Hal: 90-105. Di dalam ejournal.stainpurwokerto.ac.id/index.php/ibda/article/view/302/282.

Tamrin, Khazin Mohd. 1987. Orang Jawa Di Selangor: Migrasi dan Penempatan 1880 – 1940. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
DOI: http://dx.doi.org/10.24090/ibda.v15i2.2017.pp%25p

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Mohd Taufik Arridzo, Bani Sudardi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License
IBDA by http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/ibda is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

View My Stats Flag Counter

Jurnal IBDA' Terindeks di: