UNSUR I’TIZALI DALAM TAFSIR AL-KASYSYAF (Kajian Kritis Metodologi Al-Zamakhsyari)

  • Khairun Nisa Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir (IAT) UIN Sunan Kalijaga Jln. Marsda Adisucipto 512156 Yogyakarta
Keywords: Al-Zamakhsyari, Unsur I’tizali, Mu’tazilah, Al-Ushul Al-Khamsah, Linguistik

Abstract

Tulisan ini mengkajipemikiran Al-Zamakhsyari dalam Kitab al-Kasysyaf sebagai salah satu kitab  tafsir yang dikarang pada era keemasan Islam. Kitab tafsir yang terdiri dari 4 jilid ini dianggap sebagai kitab bernuansa sastrawi yang i’tizali. Sehingga kitab ini di satu sisi mendapat kedudukan yang penting dalam perkembangan tafsir dan di sisi lain kitab ini juga mendapat hujatan karena unsur i’tizali yang mewarnai penafsirannya. Padahal, unsur i’tizali y ang terkandung dalam penafsirannya itu tidak terdapat di seluruh ayat al-Qur’an, tapi hanya berkisar pada ayat-ayat yang berkenaan dengan al-ushul al-khamsah. Meskipun demikian, hal tersebut sangat mempengaruhi penilaian ulama lain terhadap kitab tafsir yang dikarang atas permintaan kaum Mu’tazilah ini. Untuk itu, dalam artikel ini akan dibahas metodologi yang digunakan oleh al-Zamakhsyari dalam menafsirkan ayat al-Qur’an, khususnya corak i’tizali yang terkandung di dalam kitabnya. Artikel ini juga akan mem berikan gambaran di mana letak unsur i’tizali yang digunakannya serta bagaimana bentuk penafsiran al-Zamakhsyari yang menggunakan corak ini.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Al-Dzahabi. Al-Tafsir wa al-Mufassirun. Kairo: Dar al-Hadis. 2005.

Katsir, Ibnu. Tafsir al-Qur’an al-Azhim. Jilid VIII. Versi Al-Maktabah Al-Syamilah.

Munayyir, Ibnu. Al-Masa’il Al-I’tizaliyyah fi Tafsir Al-Kasysyaf li Al-Zamakhsyari. Jilid I. Saudi Arabia: Dar al-Andalas. 1418 H.

Mustaqim, Abdul. Dinamika Sejarah Tafsir al-Qur’an: Studi Aliran-Aliran Tafsir dari Periode Klasik, Pertengahan, Hingga Modern-Kontemporer. Yogyakarta: Adab Press. 2014.

Na’if, Fauzan. “Al-Kasysyaf Karya Al-Zamakhsyari” dalam Studi Kitab Tafsir. Yogyakarta: Teras. 2004

Tim Riset Majelis Tinggi Urusan Islam Mesir. Ensiklopedi Aliran dan Mazhab di Dunia Islam. Kairo: Al-Majlis Al-A‟la li Al-Syu‟un Al-Islamiyah. 2007.

Al-Qattan, Manna Khalil. Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an. terj. Mudzakir AS. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa. 2013.

Syahbah, Muhammad Ibn Muhammad Abu. Israiliyyat & Hadis-Hadis Palsu Tafsir al-Qur’an. terj. Mujahidin Muhayan dkk.. Jawa Barat: Keira Publishing. 2014.

Al-Thabary. Jami al-Bayan. Jilid XXIV. Versi Al -Maktabah Al-Syamilah. Waro,

Mochamad Tholib Khoiril. Rasionalitas Al-Zamakhsyari dalam Tafsir : Kajian atas Kisah Ibrahim dalam al-Kasysyaf Surat al-Anbiya‟: 51- 70. Skripsi Fakultas Ushuluddin dan pemikiran Islam. 2014.

Al-Zamakhsyari. al-Kasysyaf “an Haqaiq al-Tanzil wa “Uyun al-Aqawil fi Wujuh al - Takwil. Kairo: Matba‟ah Isa al-Babi al-Halibi.t.t.
Published
2016-05-26
How to Cite
(1)
Nisa, K. UNSUR I’TIZALI DALAM TAFSIR AL-KASYSYAF (Kajian Kritis Metodologi Al-Zamakhsyari). MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir 2016, 1, 31-40.